УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Консултантите на Легалия имат натрупани значителен опит и експертиза в тълкуването и прилагането на правната рамка на българските юридически лица с нестопанска цел. Дружеството партнира с огромен брой български и чуждестранни неправителствени организации, които консултира по въпроси, свързани с:

  • Правен статут и регистрация на юридическите лица с нестопанска цел;

  • Данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел;

  • Правни аспекти на организационното развитие на юридическите лица с нестопанска цел;

  • Правни въпроси, свързани с финансирането и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел;

  • Процесуално представителство и защита на юридически лица с нестопанска цел пред органи на централна и местна власт, съдилища и арбитражи.