ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Основната дейност на Легалия е съсредоточена в извършването на комплексно обслужване на местни и чуждестранни структури на бизнеса, включващо правна помощ за стартиране на бизнес, избор на подходяща правно-организацинна форма и текущо консултиране на дейността им.

Правната рамка на юридическите лица с нестопанска цел е втората основна сфера на дейност на нашето дружество, което предлага пълния спектър от услуги за български фондации, сдружения и народни читалища и чуждестранни неправителствени и нестопански организации.

Друг специфичен фокус на дейността на Легалия е разработването на правни анализи, изготвянето на сравнителноправни изследвания, проучвания на местно и чуждестранно законодателство, даване на становища по законопроекти и други теоретични и практически разработки с правна насоченост.